Autor: 0

Zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Główne zadania Pedagogiki Montessori

UCZENIE PRZEZ DZIAŁANIE. Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z Nauczycielami Montessori.

SAMODZIELNOŚĆ. Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.

KONCENTRACJA. Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

LEKCJE CISZY. Uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

PORZĄDEK. Zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

SPOŁECZNE REGUŁY. Dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

OBSERWACJA. Jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

INDYWIDUALNY TOK ROZWOJU KAŻDEGO DZIECKA. Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Ponadto dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną pojawi się oferta zajęć z użyciem sprzętu TIK mających na celu podniesienie kompetencji niezbędnych w nauce:

MATEMATYKA

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum:

Głównym celem zajęć jest:

– rozwijanie zainteresowań matematyką;

– rozszerzanie wiedzy i umiejętności;

– wspieranie uczniów słabszych;

– uzupełnianie i porządkowanie podstawowej wiedzy i umiejętności matematycznych;

– przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

JĘZYK POLSKI

Zajęcia prowadzone w małych grupach uczniów, dobranych na podstawie ich potrzeb edukacyjnych. Nastawione na redukowanie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego oraz grafomotoryki. Usprawnianie i stymulowanie tych funkcji wzmocni i umożliwi dalszy rozwój ucznia. Pomoże także w prawidłowym kształtowaniu jego osobowości w sferze emocjonalnej, eliminowaniu luk w wiadomościach, błędów i braków w czytaniu i pisaniu. Przygotuje do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym. Głównym celem zajęć jest:

– stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego poprzez usprawnianie analizatora wzrokowego, słuchowego oraz grafomotoryki;

– wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności;

– wspomaganie rozwoju mowy i zdolności porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności w zakresie czynnym i biernym, kształcenie spontanicznej ekspresji słownej.

PRZYRODA

Zajęcia przyrodnicze są dodatkowymi zajęciami dydaktycznymi, które ułatwiają uczniom wyrównywanie braków edukacyjnych i rozwijają kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podczas zajęć wykorzystywane są wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz przyrodniczy materiał naturalny. Zakres omawianych treści oraz trenowanych umiejętności ściśle podyktowany jest potrzebami i możliwościami psychofizycznymi każdego z uczniów indywidualnie. Głównym celem zajęć jest:

– odkrywanie świata przyrody za pomocą aktywnych metod kształcenia, opartych na bezpośredniej obserwacji, doświadczaniu, eksperymentowaniu podczas zajęć stacjonarnych i terenowych;

– integrowanie zdobywanej wiedzy z zasadami zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej, regionalnej i globalnej;

– przygotowanie uczniów do dalszych etapów kształcenia;

– wyrabianie i kształcenie szacunku do przyrody, wszelkich istot żywych i siebie nawzajem.

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia opierają się na przekonaniu, że dzieci najefektywniej uczą się poprzez zabawę i zaangażowanie w zadania, które sprawiają im radość.

Celem zajęć jest:

– zainteresowanie dzieci językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, co przyczyni się do większego zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego, a tym samym osiągania lepszych wyników;

– wyrównywanie braków edukacyjnych oraz eliminowanie niepowodzeń z języka angielskiego.