„POZWÓL MI ZROBIĆ TO SAMEMU…….”

W naszej szkole obecnie mamy dwa oddziały pracujące w duchu metody Marii Montessori. Maria Montessori była włoską lekarką, psychologiem i pedagogiem, która opracowała system wychowawczy.

Jedną z kluczowych zasad metody Montessori jest przyjęcie, że dzieci się od siebie różnią i w związku z tym powinny mieć możliwość rozwijania się w oparciu o indywidualnie dopasowany plan rozwoju. Dzięki doborowi odpowiednich do dziecka aktywności, zapewnia się mu lepszy, efektywniejszy i szybszy rozwój.

Pedagogika Montessori oparta na poszanowaniu wolności wyboru każdego dziecka nie jest jednak wolna od zasad.

Są to:

 • Zasada swobody wyboru rodzaju pracy  – dziecko samo wybiera, czy chce pracować, czy nie
 • Zasada swobody wyboru czasu pracy  – dziecko decyduje kiedy będzie chciało się czegoś nauczyć
 • Zasada wyboru miejsca pracy – dziecko decyduje o miejscu pracy – nauki.
 • Zasada wyboru formy pracy – dziecko decyduje jak chce zdobywać wiedzę
 • Zasada Porządku  – „Porządek w otoczeniu, to porządek w sercu” Maria Montessori
 • Zasada stopniowania i izolowania trudności – uczymy od rzeczy najłatwiejszych, to najtrudniejszych
 • Zasada transferu – zdobyte umiejętności muszą być użyteczne w życiu codziennym
 • Zasada własnego działania i powtarzania – dziecko ma prawo do powtarzania materiału na którym pracuje
 • Zasada ograniczenia – materiał montessoriański w jednym egzemplarzu, używany zgodnie z przeznaczeniem
 • Zasada samokontroli – dziecko samo jest w stanie ocenić, czy dobrze wykonało dane zadanie

W  przedszkolu Montessori dziecko ma swobodę w zarządzaniu swoim czasem pracy, może samodzielnie wybrać to, nad czym będzie pracowało, w którym momencie podejmie działanie, ile czasu chce poświęcić danej czynności. Od niego zależy, czy chce działać samodzielnie, czy w grupie. Mimo dużej swobody nie ma jednak „samowolki” – wszystko realizowane jest według obowiązującego porządku i ustalanych w grupie wytycznych.

Przedszkole dla dzieci z autyzmem

Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli zapewnia profesjonalną edukację i terapię dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i trudnościami rozwojowymi w wieku od 3 roku życia do podjęcia obowiązku szkolnego. Przyjmujemy dzieci do poszczególnych oddziałów:
– odziały dla dzieci niedosłyszących, niedowidzących oraz z wszelkimi innymi niepełnosprawnościami i trudnościami rozwojowymi (praca w oparciu o zasady wychowania i pedagogiki Montessorii)
– oddziały przedszkole dla dzieci z autyzmem (praca w oparciu o zasady terapii behawioralnej).
Wszystkie dzieci realizują podstawę programową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia dostosowujemy do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Wspieramy dzieci poprzez dodatkowe zajęcia, terapie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Podstawowe zajęcia wzbogacone są m.in. o: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjne, integrację sensoryczną, dogoterapię, hipoterapię.

Przedszkole Specjalne – oddziały dla dzieci z autyzmem.
W roku 2010 przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli zostały otworzone pierwsze oddziały przedszkole dla dzieci z autyzmem. Zrodziły się z potrzeby stworzenia dla tej grupy dzieci innych, dostosowanych do ich potrzeb warunków edukacji. Uwzględniono potrzebę pracy w małych grupach oraz dostosowania otoczenia, w którym dziecko uczy się i bawi. Oddział przedszkolny liczy od dwóch do czterech dzieci, nad których terapią czuwa wykwalifikowany pedagog specjalny przeszkolony w metodzie behawioralnej oraz wspierająca go pomoc nauczyciela. Edukacja w tak małych grupach daje szansę na zindywidualizowanie procesu edukacyjnego. Każde dziecko podczas pobytu w przedszkolu objęte jest terapią indywidualną oraz grupową.
Ponieważ zaburzenia rozwojowe dziecka z autyzmem mają charakter całościowy to terapia również ma charakter całościowy, czyli obejmuje pracę z dzieckiem w każdym obszarze. W przedszkolu dzieci poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności przedszkolnych zdobywają również umiejętności w zakresie funkcji społecznych, komunikowania się ( w tym komunikacja alternatywna), naśladowania, umiejętności samoobsługowych.
Główne cele terapii behawioralnej:
Rozwijanie zachowań deficytowych, czyli tych, które uważa się za normalne pożądane u dziecka w pewnym wieku i w pewnych okolicznościach, a które u dziecka autystycznego występują zbyt rzadko lub nie występują wcale. Należą do nich przede wszystkim: umiejętność nawiązywania kontakty wzrokowego i komunikowania się, okazywanie uczuć, zabawa tematyczna.
Redukowanie zachowań niepożądanych, do których należą między innymi zachowania agresywne i autoagresywne oraz zachowania auto stymulacyjne, rytualistyczne. Praca nad redukowaniem zachowań niepożądanych jest najtrudniejszym , ale zarazem najważniejszym obszarem terapii ponieważ te zachowania blokują rozwój dziecka.
Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii. Prawidłowo przebiegająca terapia zakłada nauczenie dziecka wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych miejscach, czasie, w obecności różnych osób i różnych okolicznościach. Dopiero wtedy możemy mówić o pełnym sukcesie terapeutycznym. Z tego też powodu w naszej placówce kładziemy bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem rodzinnym dziecka.
Podstawowe zasady terapii behawioralnej:
– Zasada małych kroków (każdą czynność, której chcemy nauczyć dziecko rozpisujemy na małe, jasno określone, zrozumiałe dla dziecka czynności, etapy).
-Zasada stopniowania trudności (zaczynamy od ćwiczeń łatwych i konkretnych, z których dziecko będzie mogło skorzystać w zadaniach trudniejszych)
– Zasada stosowania wzmocnień (poprze wzmocnienie rozumiemy każde wydarzenie, które zwiększa siłę zachowana, prawdopodobieństwo jego ponownego wystąpienia w podobnych okolicznościach).
Staramy się stosować przede wszystkim wzmocnienia pozytywne, potocznie zwane nagrodami. W miarę postępów wzmocnienia są wycofywane. Prowadzimy do tego, by dziecko samo doświadczało poczucia satysfakcji z wykonanego zadania. Prawidłowy systematyczny trening umiejętności społecznych sprawia, że z czasem to, czego uczyło się w ścisłe zaplanowany sposób staje się dla niego naturalne i oczywiste.
Zaletą terapii behawioralnej jest uporządkowane otoczenie, w którym uczy i bawi się dziecko. W ten sposób dla dziecka często zalęknionego i gubiącego się w naszej rzeczywistości świat staje się przewidywalny, a przez to jemu bliższy. Dziecko, które wyzbywa się lęków, rozumie otaczające go otoczenie otwiera się na drugą osobę i buduje relacje społeczne.
Zapraszamy do obejrzenia galerii przedstawiającej pracę w oddziałach przedszkolnych dla dzieci autyzmem.

 

Imprezy i akademie szkolne


Martynka w ZOO na fotografii


Piknik integracyjny


Poza przedszkolem


Terapia indywidualna


Terapia umiejętności samoobsługowych


Urodziny


W przedszkolnym ogródku


Zabawa dowolna


Zajęcia grupowe


Zajęcia kulinarne


Zajęcia muzyczno-ruchowe

Przedszkole Montessori

Nasze Przedszkole jest placówką pracującą w oparciu o zasady wychowania i pedagogiki Marii Montessori. W szczególności sprzyjamy niepełnosprawnym maluchom. Mamy szeroko otwarte drzwi dla dzieci, które potrzebują profesjonalnej pomocy, rodzinnej atmosfery, zrozumienia, pełnej akceptacji i wolności. Oferujemy profesjonalną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz rehabilitacyjną. Pragniemy zapewnić dzieciom wygodne warunki do zabawy, zdobywania praktycznych umiejętności oraz wiedzy w przemyślanym i przygotowanym środowisku pedagogicznym. Na pierwszym planie stawiamy dziecko, a wychowawcy i opiekunowie podążają za nim i służą pomocą oraz wsparciem wtedy, kiedy jest to potrzebne. Idea ta zawiera się w słowach:

 

„Pomóż mi zrobić to samodzielnie”
Maria Montessori

 

Jesteśmy po to, by:

 • Wychowywać i edukować zgodnie z predyspozycjami psychicznymi, fizycznymi, intelektualnymi dziecka,
 • Formować postawy wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • Wychować do samodzielności i odpowiedzialności,
 • Pomoc dziecku w odkrywaniu swoich możliwości i ograniczeń,
 • Budować wewnętrzną harmonię dziecka i zaufania we własne siły,
 • Rozbudzać w dziecku wrażliwości na piękno otaczającego świata, umiłowanie otoczenia oraz świata kultury i przyrody,
 • Wypracować szacunek do porządku, do pracy własnej i innych,
 • Wypracować zamiłowania do ciszy,
 • Wypracować postawę posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrzny przymusie,
 • Uniezależnić od nagrody.

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z zasadą porządku i wolności , wychowawcy wspierają dziecko w jego rozwoju tak aby osiągnęło ono optimum rozwoju indywidualnego i społecznego.

W ramach zajęć przedszkolnych proponujemy edukację opartą na indywidualnej pracy dziecka w jego własnym tempie, zgodnie z „aktywną fazą” tj. zgodnie z jego bieżącymi zainteresowaniami i potrzebami. Edukacja przedszkolna Marii Montessori obejmuje:

 • praktyczne ćwiczenia dnia codziennego,
 • kształcenie zmysłów,
 • edukację matematyczną,
 • edukację językową,
 • edukację kosmiczną.

 

Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy,
daje nam powód, by mieć nadzieję… nadzieję na pokój w przyszłości.
– Maria Montessori