Zajęcia stymulujące pracę mózgu

EEG BIOFEEDBACK

Profesjonalny trening mózgu. Informacja o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.
Trening przebiega w formie zabawy. Dzięki metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych – wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe. Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces znika. Przebieg treningu jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny.
Trening EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na korę mózgową przywracając równowagę zaburzonym wartościom amplitud fal mózgowych. Poprawia się: koncentracja uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepsza się nastrój, samoocena, sen, równocześnie pacjent uczy się relaksu. Dzięki szerokiemu spektrum oddziaływań metoda EEG Biofeedback znajduje zastosowanie przy:

– zaburzeniach uwagi, koncentracji,

– nadpobudliwości psychoruchowej,

– problemach szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itp.),

– rozwojowych zaburzeniach mowy,

– stanach lękowych, tremie, obniżonej samoocenie w rehabilitacji po urazach czaszki,

– zaburzeniach snu,

– zaburzeniach lękowych i fobiach,

Usprawnianie analizatorów

ERGOTERAPIA

To forma terapii wykorzystująca różne rodzaje zajęć, terapię przez pracę. Do ich realizacji niezbędne są określone narzędzia i materiały. Najczęściej stosowanymi formami ergoterapii są: krawiectwo, dziewiarstwo, hafciarstwo, kaletnictwo, tkactwo. W terapii będą wykorzystywane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań, np.: materiały odzieżowe, futra, filce, guziki, nici, materiały do usztywniania itp.

Głównym celem zajęć jest:

– poprawa sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– przygotowanie osoby do wykonywania różnego rodzaju prac, na miarę jej możliwości z uwzględnieniem ograniczeń fizycznych, umysłowych i społecznych;

– rozwijanie samodzielności, niezależności i pobudzanie aktywności.

ARTETERAPIA

Oznacza terapię przez sztuki plastyczne z wykorzystaniem barw i zapachów (plastyko – terapia z elementami chromoterapii i aromaterapii) oraz muzykę (muzykoterapia) taniec (choreoterapia), literaturę (biblioterapia), zabawy (ludoterapia), fotografię i kontakt z przyrodą (sylwoterapia).

Głównym celem zajęć jest:

– podnoszenie zdolności percepcyjno – poznawczych, społeczno – emocjonalnych;

– kształtowanie zdolności manualnych i ruchowych, wyobraźni i twórczego myślenia;

– odreagowywanie napięć, niepowodzeń i agresji na skutek relaksacji.

DOGOTERAPIA

Kynoterapia to jedna z metod terapii, która w swoich założeniach wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i ma na celu przywrócenie zdrowia i dobrego samopoczucia. Służy wzmacnianiu działań prowadzonych przez lekarzy, rehabilitantów, pedagogów. Udział psa w prowadzonych zajęciach pomaga szybciej i skuteczniej osiągnąć zakładane cele terapeutyczne.

Głównym celem zajęć jest:

– usprawnianie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka. Pies na tych zajęciach pełni niejako rolę „pomocy naukowej” mającej motywować dziecko do nauki a poprzez stworzenie przyjaznych warunków ułatwia mu przyswojenie zdobytej wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego przyjaciel – pies.

Usprawnianie komunikacji

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia nastawione na wsparcie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, potrzeb i ich możliwości, które wpływają na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

Głównym celem zajęć jest:

– komunikowanie się z otoczeniem w sposób werbalny lub pozawerbalny,
– kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej;
– stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

GLOTTOTERAPIA

Edukacja językowa, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania oraz kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka oraz potrzeb każdego wychowanka.
Autorem tej metody jest profesor Bronisław Rocławski.
W nauce pomagają specjalnie zaprojektowane klocki LOGO, dzięki którym dzieci bawiąc się jednocześnie uczą się liter.

Głównym celem zajęć jest:

– Prawidłowy rozwój narządów mowy;
– Nauka prawidłowej orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni;
– Przygotowanie dzieci do syntezy i analizy fonemowej mowy (składanie i dzielenie wyrazów na głoski), głoskowanie zgodnie z zasadami fonetyki.

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

Podstawowe zasady każdych zajęć z zakresu pedagogiki zabawy to: dobre samopoczucie uczestników i radosna atmosfera spotkań oraz uczenie się przez działanie, przeżywanie i odkrywanie.
Efektem spotkań prowadzonych tą metodą jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian.

Głównym celem zajęć jest:

– aktywizacja uczestników, pobudzająca poszczególne zmysły;
– rozbudzenie w dzieciach ich naturalnej aktywności, kreatywności i twórczych zachowań;
– aktywność poprzez ruch, rytm, śpiew, taniec i słuchanie muzyki.

Bogactwo szkoły bogactwem edukacji

 

Nasza szkoła kolejny raz cieszy się z perspektywy rozwoju, który możliwy jest dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020.
W okresie styczeń 2017 – grudzień 2018 realizować będziemy projekt pn. „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością.” W jego ramach wsparciem objęci zostaną wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowa nr 14 oraz Gimnazjum nr 6 oraz dwudziestu nauczycieli.

Co zyskamy?

Remont 4 pracowni – malowanie ścian, nowe podłogi, oświetlenie i rolety.

Bogatą bazę pomocy edukacyjnych i terapeutycznych:

– 19 nowych komputerów, tablica interaktywna, stolik multimedialny, wizualizer
– tablety do wspomagania komunikacji z oprogramowaniem Mówik
– pomoce do edukacji metodą Montessori
– sprzęt do nowych terapii, które pojawią się na terenie szkoły – EEG Biofeedback oraz do glottoterapii
– niezbędny sprzęt do ergoterapii, w tym maszyny i manekiny
– materiały do dogoterapii z arteterapią oraz do arteterapii, zajęć pedagogiki zabawy
– wyposażenie gabinetu logopedycznego
– różnorodne programy komputerowe

Udział 20 nauczycieli w doskonaleniu zawodowym:

– wszyscy nauczyciele zdobędą kompetencje do prowadzenia diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju PEP-R oraz obsługi zakupionego sprzętu TIK
– każdy z nauczycieli weźmie udział w jednym ze szkoleń: pracy metodą Montessori, terapii EEG Biofeedback, glottoterapii, arteterapii.

Dzięki temu zrealizujemy w okresie kwiecień 2017 – grudzień 2018 aż 5240 godzin dodatkowych zajęć.
Nasza oferta skierowana do uczniów obejmie zajęcia w czterech obszarach oddziaływań:

I. USPRAWNIANIE KOMUNIKACJI

II. USPRAWNIANIE ANALIZATORÓW

III. ZAJĘCIA STYMULUJĄCE PRACĘ MÓZGU

IV. UCZENIE SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W OKRESIE KWIECIEŃ-CZERWIEC 2017

Zajęcia odbywają się w dni nauki szkolnej, w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli.

Usprawnianie komunikacji

GLOTTOTERAPIA
mgr Sylwia Stępień

Poniedziałek 9:50 – 10:35, 14:25 – 15:10;

Wtorek 10:45 – 11:30, 9:50 – 10:35;

Czwartek 14:25 – 15:10.

mgr Karolina Kosińska

Poniedziałek 11:45 – 12:30;

Wtorek 9:50 – 10:35, 10:45 – 11:30;

Środa 9:50 – 10:35;

Czwartek 11:45 – 12:30.

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA
mgr Ewelina Makówka

Wtorek 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10, 15:15 – 16:00;

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
mgr Magdalena Kozakowska

Poniedziałek 15:15 – 16:00;

Wtorek 8:00 – 8:45, 8:55 – 9:40;

Środa 8:55 – 9:40;

Czwartek 16:05 – 16:50.

 

Uczenie się przez działanie

ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ MARII MONTESSORI
mgr Renata Kosińska-Graf

Czwartek 8:00 – 8:45, 15:15 – 16:00;

Piątek 8:55 – 9:40, 10:45 – 11:30, 11:45 – 12:30.

mgr Joanna Swędrak-Zawada

Poniedziałek 15:15-16:00, 16:05-16:50;

Czwartek 15:15-16:00, 16:05-16:50;

Piątek 16:05-16:55.

mgr Ewelina Kubiak

Wtorek 12:40 – 13:25, 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10;

Środa 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10.

mgr Katarzyna Gołąb

Poniedziałek 8:55 – 9:40;

Wtorek 14:25 – 15:10;

Środa 13:35 – 14:20;

Wtorek 10:45 – 11:30.

Piątek 12:40 – 13:25, 13:35 – 14:20.

mgr Anna Kowalska

Wtorek 8:55 – 9:40;

Środa 12:40 – 13:25;

Czwartek 13:35 – 14:20;

Piątek 8:55 – 9:40, 13:35 – 14:20.

mgr Joanna Glinkowska

Poniedziałek 12:40 – 13:25, 13:35 – 14:20,

14:25 – 15:10, 15:15 – 16:00;

 

Zajęcia z użyciem sprzętu TIK dla uczniów w normie intelektualnej lub z lekką niepełnosprawnością intelektualną mające na celu podniesienie kompetencji niezbędnych w nauce:

MATEMATYKA
mgr Ewa Sobocińska

Poniedziałek 16:05 – 16:50;

Wtorek 15:15 – 16:00, 16:05 – 16:50;

Środa 14:25 – 15:10;

Czwartek 11:45 – 12:30.

PRZYRODA
mgr Marta Pałuszyńska

Poniedziałek 16:05 – 16:50;

Wtorek 10:45 – 11:30;

Środa 15:15 – 16:00, 16:05 – 16:50;

Czwartek 15:15 – 16:00.

JĘZYK POLSKI
mgr Sylwia Kochelska

Poniedziałek 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10;

Środa 12:40 – 13:25;

Piątek 12:40 – 13:25, 13:35 – 14:20.

mgr Beata Marcińczak

Wtorek 11:45 – 12:30, 13:35 – 14:20;

Środa 9:50 – 10:35;

Czwartek 12:40 – 13:25;

Piątek 14:25 – 15:10.

JĘZYK ANGIELSKI METODĄ MARII MONTESSORI
mgr Marta Szymańska

Poniedziałek 15:15-16:00;

Środa 14:25-15:10;

Czwartek 8:00-8:45;

Piątek 8:00-8:45, 13:35-14:20;

 

Usprawnianie analizatorów

ERGOTERAPIA
mgr Kamila Stolarska

Poniedziałek 16.05-16:50;

Wtorek 16:05-16:50;

Piątek 8:00-8:45, 13:35-14:20, 14:25-15:10;

ARTETERAPIA
mgr Monika Frądczak

Wtorek 8:55 – 9:40, 14:25 – 15:10;

Środa 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10;

Czwartek 13:35 – 14:20.

mgr Ilona Rychlik

Wtorek 8:00 – 9:40, 14:25 – 16:00;

Piątek 8:55 – 9:40

DOGOTERAPIA
mgr Izabela Mielczarek

Poniedziałek 9:50 – 10:35;

Środa 8:00 – 8:45;

Czwartek 12:40 – 13:25;

Piątek 8:00 – 8:45, 8:55 – 9:40.

 

Zajęcia stymulujące pracę mózgu

EEG BIOFEEDBACK
mgr Karolina Filipczak

Czwartek 14:25 – 15:10, 15:15 – 16:00;

Piątek 8:00 – 8:45, 8:55 – 9:40, 9:50 – 10:35.

mgr Ewelina Makówka

Środa 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

L.p. ETAP OKRES REALIZACJI
1. Szkolenie z zakresu TIK Styczeń – Luty 2017r.
1. Szkolenie Diagnoza funkcjonowania dziecka
z zaburzeniami rozwoju PEP-R
Styczeń – Luty 2017r.
1. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej Luty 2017r. – Styczeń 2018r.
1. Kurs Pedagogiki Montessori
w zakresie edukacji szkolnej 6-9
Luty 2017r. – Styczeń 2018r.
1. Kurs dyplomowy Pedagogika Montessori
w zakresie wieku dziecięcego
Luty 2017r. – Styczeń 2018r.
1. Kurs glottodydaktyki glottoerapii Styczeń – Wrzesień 2017r.
1. Kurs EEG Biofeedback I stopnia Marzec – Maj 2017r.
2. Przetarg na remont pracowni Styczeń 2017r.
2. Remont dwóch pracowni terapeutycznych Styczeń – Marzec 2017r.
3. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów Styczeń – Maj 2017r.
3. Remont pracowni Montessori Styczeń – Marzec 2017r.
3. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów Styczeń – Maj 2017r.
4. Remont pracowni terapeutycznej
wyposażonej w sprzęt TIK
Styczeń – Marzec 2017r.
4. Montaż infrastruktury sieciowo-usługowej Styczeń 2017r.
4. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów, oprogramowania Styczeń – Maj 2017r.
5. Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów SP14 i PG6 Luty 2017r
5. Nabór uczniów do projektu Luty – Marzec 2017r.
5. Realizacja zajęć terapeutycznych do kształcenia kompetencji
u uczniów z lekkąniepełnosprawnością intelektualną
z użyciem sprzętu TIK
Kwiecień 2017r. – Grudzień 2018r.
6. Realizacja zajęć terapeutycznych