Działalność świetlic szkolnych w ZSS im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli jest jedyną placówką oświatową w naszym powiecie, która zapewnia opiekę dydaktyczno-wychowawczą dzieciom od oddziału przedszkolnego do końca szkoły zawodowej.
Z uwagi na przekrój wiekowy dzieci w placówce funkcjonują dwie świetlice, w których zapewnia się naszym uczniom bezpieczeństwo i opiekę. Istnienie dwóch równolegle funkcjonujących świetlic w których prowadzone są zajęcia dla dzieci młodszych (tj. dla przedszkolaków i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej) i starszych (dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy) pozwala na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie ich treści do wieku i dojrzałości uczniów.
Świetlice czynne są od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 17:00. W zajęciach świetlicowych biorą udział uczniowie korzystający z dowozów szkolnych jak i samodzielnie dojeżdżający z różnych stron powiatu i powiatów ościennych. Już od wczesnych godzin rannych (7.00) wykwalifikowana kadra zapewnia opiekę uczniom oczekującym na swoje lekcje. Na taką opiekę nasi uczniowie mogą również liczyć w godzinach popołudniowych, czekając na odwóz do domu lub odebranie przez rodziców i opiekunów.

Celem świetlicy jest:

 • organizowanie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci w godzinach działania świetlicy
 • pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci (intelektualnych, technicznych, sportowych )
 • organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców
 • kształtowanie naukowego światopoglądu, właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech (koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność itp.)
 • wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się
  w domu, w szkole, w swoim środowisku, w różnych sytuacjach
 • budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad higieny osobistej
 • poprzez ciekawą formę zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących, problemowych ( praktycznego działania ) pobudzanie procesów rozwojowych tzw. rozwijanie u uczniów samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej).
 • przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie tzw. kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych przez wychowawców sytuacji, które sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie, kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania
 • planowe oddziaływanie na postawy moralno-społeczne dzieci, pomoc w szkole w przezwyciężaniu aktualnych trudności w tej dziedzinie i negatywnych wpływów środowiska, podejmowanie problemów wychowania „do pracy”, budzenie refleksji moralnych i szerszych zainteresowań społecznych w nawiązaniu do życiowych doświadczeń

W wolnym czasie uczniowie mogą korzystać z gier planszowych, oglądać filmy na DVD i brać udział w zajęciach sportowo rekreacyjnych.
Świetlica szkolna dla dzieci starszych w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli pełni również funkcję stołówki szkolnej. Od godziny 11:30 do 13:00 wydawane są posiłki z których korzystają uczniowie naszej placówki.