Program „Za życiem”

 

Program ” Za życiem ” 2 edycja
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli już 9 maja 2022 roku rozpoczyna realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Placówka została wyznaczona do tego zadania przez starostę zduńskowolskiego Hannę Iwaniuk jako wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno- opiekuńczy na terenie powiatu.
Główny cel programu to udzielenie wszechstronnego wsparcia terapeutycznego dzieciom i ich rodzicom z terenu całego powiatu zduńskowolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Programem zostanie objętych 20%dzieci małych do rozpoczęcia nauki szkolnej z zaburzeniami z terenu powiatu zduńskowolskiego.
TRWA NABÓR
Wymagane dokumenty to:
– podanie ( do pobrania w sekretariacie szkoły)
– opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub
-zaświadczenie lekarskie od pediatry z rozpoznaniem do terapii specjalistycznej ze względu na niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie- pod numerem 43 823 33 99

 

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://grzegorzewskazdw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2 kwietnia 2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji w momencie spisania deklaracji zgodności:

2 kwietnia 2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Niektóre dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie ma możliwości ich pozyskania w wersji cyfrowej, niektóre pliki są do pobrania cyfrowo – scany.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń niżej wymienionych:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
  • brak kompletu opisów do zdjęć;
  • nie zastosowano udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w tym:  zmianę rozmiaru tekstu: napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki.

Wszystkie strony i podstrony w domenie http://grzegorzewskazdw.pl/ powinny wyświetlać zamieszczane treści czytelnie zarówno w przeglądarkach przeznaczonych na komputery stacjonarne jak i na urządzenia mobilne typu tablet czy smart fon.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2 kwietnia 2022 roku

Informacje zwrotne i kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację:
Renata Kosińska-Graf, adres e-mail:  sekretariat@grzegorzewskazdw.pl , nr tel. 43 823 33 99

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien  zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony RPO: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Zespół Szkół Specjalnych mieści się przy ulicy Zielonej 59a w Zduńskiej Woli. Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.  Budynek ZSS w Zduńskiej Woli ma cztery wejścia. Drzwi wejściowe i podjazdy są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szerokość korytarzy na parterze  umożliwia poruszanie się osób na wózku, winda umożliwia korzystanie z pomieszczeń na drugiej kondygnacji. Toalety w budynku są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Pedagogika zabawy Klanza

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

Podstawowe zasady każdych zajęć z zakresu pedagogiki zabawy to: dobre samopoczucie uczestników i radosna atmosfera spotkań oraz uczenie się przez działanie, przeżywanie i odkrywanie.
Efektem spotkań prowadzonych tą metodą jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian.

Głównym celem zajęć jest:

– aktywizacja uczestników, pobudzająca poszczególne zmysły;
– rozbudzenie w dzieciach ich naturalnej aktywności, kreatywności i twórczych zachowań;
– aktywność poprzez ruch, rytm, śpiew, taniec i słuchanie muzyki.

Glottoterapia

GLOTTOTERAPIA

Edukacja językowa, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania oraz kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka oraz potrzeb każdego wychowanka.
Autorem tej metody jest profesor Bronisław Rocławski.
W nauce pomagają specjalnie zaprojektowane klocki LOGO, dzięki którym dzieci bawiąc się jednocześnie uczą się liter.

Głównym celem zajęć jest:

– Prawidłowy rozwój narządów mowy;
– Nauka prawidłowej orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni;
– Przygotowanie dzieci do syntezy i analizy fonemowej mowy (składanie i dzielenie wyrazów na głoski), głoskowanie zgodnie z zasadami fonetyki.

Logopedia

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia nastawione na wsparcie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, potrzeb i ich możliwości, które wpływają na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

Głównym celem zajęć jest:

– komunikowanie się z otoczeniem w sposób werbalny lub pozawerbalny,
– kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej;
– stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

Arteterapia

ARTETERAPIA

Oznacza terapię przez sztuki plastyczne z wykorzystaniem barw i zapachów (plastyko – terapia z elementami chromoterapii i aromaterapii) oraz muzykę (muzykoterapia) taniec (choreoterapia), literaturę (biblioterapia), zabawy (ludoterapia), fotografię i kontakt z przyrodą (sylwoterapia).

Głównym celem zajęć jest:

– podnoszenie zdolności percepcyjno – poznawczych, społeczno – emocjonalnych;

– kształtowanie zdolności manualnych i ruchowych, wyobraźni i twórczego myślenia;

– odreagowywanie napięć, niepowodzeń i agresji na skutek relaksacji.

Ergoterapia

ERGOTERAPIA

To forma terapii wykorzystująca różne rodzaje zajęć, terapię przez pracę. Do ich realizacji niezbędne są określone narzędzia i materiały. Najczęściej stosowanymi formami ergoterapii są: krawiectwo, dziewiarstwo, hafciarstwo, kaletnictwo, tkactwo. W terapii będą wykorzystywane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań, np.: materiały odzieżowe, futra, filce, guziki, nici, materiały do usztywniania itp.

Głównym celem zajęć jest:

– poprawa sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– przygotowanie osoby do wykonywania różnego rodzaju prac, na miarę jej możliwości z uwzględnieniem ograniczeń fizycznych, umysłowych i społecznych;

– rozwijanie samodzielności, niezależności i pobudzanie aktywności.

EEG BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK

Profesjonalny trening mózgu. Informacja o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.
Trening przebiega w formie zabawy. Dzięki metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych – wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe. Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces znika. Przebieg treningu jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny.
Trening EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na korę mózgową przywracając równowagę zaburzonym wartościom amplitud fal mózgowych. Poprawia się: koncentracja uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepsza się nastrój, samoocena, sen, równocześnie pacjent uczy się relaksu. Dzięki szerokiemu spektrum oddziaływań metoda EEG Biofeedback znajduje zastosowanie przy:

– zaburzeniach uwagi, koncentracji,

– nadpobudliwości psychoruchowej,

– problemach szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itp.),

– rozwojowych zaburzeniach mowy,

– stanach lękowych, tremie, obniżonej samoocenie w rehabilitacji po urazach czaszki,

– zaburzeniach snu,

– zaburzeniach lękowych i fobiach,

Kółko krawieckie

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów, którzy chcą nauczyć się szyć na maszynie domowej ale nie tylko. Na zajęciach możemy nauczyć się posługiwania przyborami krawieckimi, czyli np: nawlekanie igły,  przyszywanie guzika do tkaniny, zszycie ręczne dziury, wyszywanie serwetek ściegami ręcznymi oraz  wykonywanie maskotek, toreb, poduszek oraz innych fantastycznych  rzeczy. Będziemy także poznawali budowę maszyny do szycia, jej obsługę oraz szyli na niej proste wyroby odzieżowe np. spódnica na gumkę, spódnica w pasek , prosta bluzka kimonowa. Będziecie mogli poznać zasady wykroju, kompozycji i kreatywnej zabawy kolorem i tkaniną. Zajęcia  to dobra okazja aby rozwinąć swoje umiejętności manualne.