Szkoła Branżowa I Stopnia nr 5

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 5 w Zduńskiej Woli przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim/ specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?, absolwentów Szkoły Podstawowej.

Szkoła obecnie kształci w zawodach:

  • dekarz
  • krawiec
  • fryzjer
  • piekarz
  • stolarz
  • cukiernik
  • blacharz samochodowy

Inne kierunki możliwe do kształcenia to:

  • mechanik samochodowy
  • sprzedawca
  • monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych

Nauka w szkole trwa trzy lata. Uczniowie Szkoły Branżowej zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz umiejętności praktyczne w zakresie zawodu, w którym prowadzone jest kształcenie.

W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących w systemie klasowo-lekcyjnym.

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się na terenie zakładów pracy.

Pracodawcy zrzeszeni są w Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli, mieszczącego się  przy Ul. Złotnickiego 21. Biuro Cechu Rzemiosł Różnych udziela każdemu zainteresowanemu informacji na temat praktycznej nauki zawodu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 , pod numerem telefonu 43 823 33 92

Uczniowie uczestniczą również w kursach dokształcających w zawodach w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.

Każdy uczeń  naszej szkoły może korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz z form nauki dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych.

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów organizowane są zajęcia rewalidacyjne prowadzone indywidualnie lub grupowo.

Lekcje prowadzone są w sposób ciekawy i atrakcyjny. Nauczanie odbywa się metodami klasycznymi oraz metodami aktywizującymi  W trakcie lekcji nauczyciele korzystają z pomocy dydaktycznych, w tym m.in. z programów multimedialnych oraz  przekazów audiowizualnych. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 

Nauka w szkole może kończyć się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.