Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://grzegorzewskazdw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2 kwietnia 2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji w momencie spisania deklaracji zgodności:

2 kwietnia 2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Niektóre dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie ma możliwości ich pozyskania w wersji cyfrowej, niektóre pliki są do pobrania cyfrowo – scany.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń niżej wymienionych:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
  • brak kompletu opisów do zdjęć;
  • nie zastosowano udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w tym:  zmianę rozmiaru tekstu: napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki.

Wszystkie strony i podstrony w domenie http://grzegorzewskazdw.pl/ powinny wyświetlać zamieszczane treści czytelnie zarówno w przeglądarkach przeznaczonych na komputery stacjonarne jak i na urządzenia mobilne typu tablet czy smart fon.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2 kwietnia 2022 roku

Informacje zwrotne i kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację:
Renata Kosińska-Graf, adres e-mail:  sekretariat@grzegorzewskazdw.pl , nr tel. 43 823 33 99

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien  zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony RPO: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Zespół Szkół Specjalnych mieści się przy ulicy Zielonej 59a w Zduńskiej Woli. Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.  Budynek ZSS w Zduńskiej Woli ma cztery wejścia. Drzwi wejściowe i podjazdy są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szerokość korytarzy na parterze  umożliwia poruszanie się osób na wózku, winda umożliwia korzystanie z pomieszczeń na drugiej kondygnacji. Toalety w budynku są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.