W dniu 20 czerwca podpisana została umowa pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Zduńskowolskim, o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im.M.Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowa VII Infrastruktura usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem bezpośrednim jest poprawa jakości kształcenia ogólnego uwzględniającego rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczanie eksperymentalne poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Celem pośrednim jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji i wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez nabywanie kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach oraz rozwijanie umiejętności ułatwiających dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatów ościennych

Całkowita wartość projektu: 5 959 622,55 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie
3 528 200,14 zł. Wkład własny Powiatu zduńskowolskiego zamyka się w kwocie 2 431 422,41 zł.

Okres realizacji projektu: lipiec 2017 – czerwiec 2019

Podstawowym elementami  przedsięwzięcia są:

- budowa nowej, dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej części budynku dydaktycznego, z nowym wejściem oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,

- budowa nowej bieżni 3-torowej o dł. 60m o nawierzchni sztucznej,

- budowa skoczni w dal i trójskoku z rozbiegiem o dł. 50m w oparciu o bieżnię,

- budowa boiska o nawierzchni trawiastej o wym. 19 x 32 m z wyposażeniem,

- budowa boiska o nawierzchni sztucznej o wym. 15 x 28 m z wyposażeniem,

- zakup pierwszego wyposażenia dla nowowybudowanego obiektu szkoły oraz specjalistycznego

wyposażenia lekkoatletycznego i sportowego.