Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://grzegorzewskazdw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2 kwietnia 2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji w momencie spisania deklaracji zgodności:

2 kwietnia 2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Niektóre dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie ma możliwości ich pozyskania w wersji cyfrowej, niektóre pliki są do pobrania cyfrowo – scany.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń niżej wymienionych:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
 • brak kompletu opisów do zdjęć;
 • nie zastosowano udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w tym:  zmianę rozmiaru tekstu: napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki.

Wszystkie strony i podstrony w domenie http://grzegorzewskazdw.pl/ powinny wyświetlać zamieszczane treści czytelnie zarówno w przeglądarkach przeznaczonych na komputery stacjonarne jak i na urządzenia mobilne typu tablet czy smart fon.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2 kwietnia 2022 roku

Informacje zwrotne i kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację:
Renata Kosińska-Graf, adres e-mail:  sekretariat@grzegorzewskazdw.pl , nr tel. 43 823 33 99

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien  zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony RPO: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Zespół Szkół Specjalnych mieści się przy ulicy Zielonej 59a w Zduńskiej Woli. Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.  Budynek ZSS w Zduńskiej Woli ma cztery wejścia. Drzwi wejściowe i podjazdy są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szerokość korytarzy na parterze  umożliwia poruszanie się osób na wózku, winda umożliwia korzystanie z pomieszczeń na drugiej kondygnacji. Toalety w budynku są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Nasza szkoła

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
w ZDUŃSKIEJ WOLI

Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, to placówka wyspecjalizowana w kształceniu dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła kształci dzieci już od narodzin – prowadząc zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju , oferujemy także naukę w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, a także w szkole zawodowej przysposabiającej do pracy.

Placówka spełnia kryteria najwyższej jakości nauki i opieki, gwarantuje prawidłowy rozwój dziecka , nabywanie przez ucznia nie tylko wiedzy i umiejętności ale pożądanych społecznie cech. Szkoła zatrudnia doświadczonych oligofrenopedagogów, którzy wspomagają swoją pracę i wiedzę współpracując z pedagogami specjalnymi, logopedą, psychologiem, pedagogiem, a także z rehabilitantem zatrudnionym w placówce. Nauczyciele by uzyskać pozytywne wyniki w pracy z uczniem stosują zarówno metody tradycyjne jak i metody wykorzystujące multimedia, specjalistyczne oprogramowania jak również metodę Marii Montessori, Weroniki Sherborn, Domana, Knill`a itp. W szkole odbywają się zajęcia dogoterapii i hipoterapii.

Nasz szkoła – to placówka posiadająca nowoczesne zaplecze niezbędne do realizacji wyznaczonych celów.

  • posiadamy 2 samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, przewozimy i dowozimy wszystkich, mających taką potrzebę, uczniów.
  • doskonale wyposażone sale multimedialne, wspomagające naukę, dające możliwość wspomagania procesu dydaktycznego najnowszymi osiągnięciami techniki.
  • świetnie wyposażoną salę rehabilitacyjną, salę do stymulacji sensorycznej, siłownię wspomagającą rehabilitację i ogólny rozwój uczniów
  • pracownię logopedyczną z najnowszym oprogramowaniem.

W szkole zawodowej kształcimy w następujących zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, blacharz samochodowy, mechanik samochodowy, krawiec, fryzjer, cukiernik, piekarz, rzeźnik- wędliniarz, elektryk, ślusarz, stolarz. Szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy, które oferują naszym uczniom możliwość praktyki w zawodzie z zachowaniem najwyższych standardów.

Posiadamy status organizatora turnusów rehabilitacyjnych, organizujemy wyjazdy na zieloną szkołę, wycieczki krajowe i zagraniczne.

W szkole panuje atmosfera przyjazna uczniowi.

Patron

„Poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem, najkorzystniejszą, najbardziej podstawową i decydującą wartością w jego życiu jest jego CZŁOWIECZEŃSTWO.”

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888 r. we wsi Wołuczy. Studiowała nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, pedagogikę w Brukseli, w Międzynarodowym Fakultecie Pedagogicznym, i psychologię na Sorbonie, gdzie w 1916 r. uzyskała tytuł doktora filozofii. Po powrocie do Polski (1919 r.) pracowała w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zajmując się sprawami szkolnictwa specjalnego. W 1922 r. zorganizowała Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i odtąd zajmowała się działalnością naukową z zakresu pedagogiki specjalnej, a także kształceniem nauczycieli. W latach 1930-1935 kierowała Państwowym Instytutem Nauczycielskim. Poza pracą dydaktyczną Grzegorzewska prowadziła działalność naukową i publicystyczną. Opracowała oryginalną metodę nauczania, która nosi nazwę „metody ośrodków pracy” i jest obecnie powszechnie stosowana w szkolnictwie specjalnym. Maria Grzegorzewska jako pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych, stworzyła jej podstawy. Wychodząc z założenia, że człowiek jest psychofizyczną jednością, wysunęła tezę całościowego ujęcia odchyleń od normy; rozwijała zagadnienia kompensacji w rewalidacji. W latach 1958-1960 była profesorem w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UW, pierwszej uniwersyteckiej katedrze pedagogiki specjalnej w Polsce.

Osiągnięcia Marii Grzegorzewskiej w zakresie pedagogiki specjalnej są nie do przecenienia. Była pierwszą osobą w Polsce, która profesjonalnie zajęła się tą problematyką, uzyskując sukcesy zarówno w pracach teoretycznych, jak i praktycznych Za najistotniejsze swoje osiągnięcia uważała prace związane z kształceniem nauczycieli. Pracę nauczyciela – wychowawcy w szkole specjalnej traktowała jako pracę o szczególnej wartości. Dominującym motywem Jej działalności i dewizą życia było: „Nie ma kaleki, jest człowiek”. Uporczywie i bezkompromisowo walczyła o pełne prawo do nauki, do pracy i do szacunku osób upośledzonych. Przekonywała, że kalectwo nie pomniejsza wartości i godności człowieka. Zmarła 7 maja 1967 r., ale to, co stworzyła, jest piękne, szlachetne, mądre i nigdy nie przeminie.

Historia

HISTORIA SZKOŁY

Na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 5 września 1951 r. oraz uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli z dnia 12 stycznia 1961 roku, Wydział Oświaty i Kultury ustalił otwarcie: Szkoły Podstawowej Specjalnej z dniem 23 stycznia 1961 roku. Kierownikiem szkoły została Ob. Janina Jarzębiak. Otwarte zostały dwa oddziały: klasa I i klasa II. W wyniku dokonanej selekcji przez Komisję Selekcyjną naukę w Szkole Podstawowej podjęło 38 uczniów, a pracę tylko dwie nauczycielki: Janina Jarzębiak i Maria Lis. Nauka odbywała się w jednej izbie w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Mariana Buczka. W roku szkolnym 1964/1965 szkoła otrzymała własny budynek przy ulicy Piwnej oraz nadany został numer szkole „8”. Taka sytuacja lokalowa trwała do 1978r. Na przełomie 1967/68 roku z siedmioklasowej szkoły podstawowej przekształcona zostaje w ośmioklasową szkołę podstawową specjalną na podstawie Orzeczenia Wydziału Oświaty i Kultury w Zduńskiej Woli. Ze względu na zły stan techniczny budynku przy ulicy Piwnej zajęcia lekcyjne prowadzone były w placówkach zastępczych: w Szkole Muzycznej, w Szkole Plastycznej. W 1976 roku została rozpoczęta budowa nowego budynku szkolnego przy ulicy Zielonej i zakończona na przełomie 1978/79 roku.

O nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

w ZDUŃSKIEJ WOLI

Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, to placówka wyspecjalizowana w kształceniu dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła kształci dzieci już od narodzin – prowadząc zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju , oferujemy także naukę w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, a także w szkole zawodowej przysposabiającej do pracy.

Placówka spełnia kryteria najwyższej jakości nauki i opieki, gwarantuje prawidłowy rozwój dziecka , nabywanie przez ucznia nie tylko wiedzy i umiejętności ale pożądanych społecznie cech. Szkoła zatrudnia doświadczonych oligofrenopedagogów, którzy wspomagają swoją pracę i wiedzę współpracując z pedagogami specjalnymi, logopedą, psychologiem, pedagogiem, a także z rehabilitantem zatrudnionym w placówce. Nauczyciele by uzyskać pozytywne wyniki w pracy z uczniem stosują zarówno metody tradycyjne jak i metody wykorzystujące multimedia, specjalistyczne oprogramowania jak również metodę Marii Montessori, Weroniki Sherborn, Domana, Knill`a itp. W szkole odbywają się zajęcia dogoterapii i hipoterapii.

Nasz szkoła – to placówka posiadająca nowoczesne zaplecze niezbędne do realizacji wyznaczonych celów.

– posiadamy 2 samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, przewozimy i dowozimy wszystkich, mających taką potrzebę, uczniów.

– doskonale wyposażone sale multimedialne, wspomagające naukę, dające możliwość wspomagania procesu dydaktycznego najnowszymi osiągnięciami techniki.

– świetnie wyposażoną salę rehabilitacyjną, salę do stymulacji sensorycznej, siłownię wspomagającą rehabilitację i ogólny rozwój uczniów

– pracownię logopedyczną z najnowszym oprogramowaniem.

W szkole zawodowej kształcimy w następujących zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, blacharz samochodowy, mechanik samochodowy, krawiec, fryzjer, cukiernik, piekarz, rzeźnik- wędliniarz, elektryk, ślusarz, stolarz. Szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy, które oferują naszym uczniom możliwość praktyki w zawodzie z zachowaniem najwyższych standardów.

Posiadamy status organizatora turnusów rehabilitacyjnych, organizujemy wyjazdy na zieloną szkołę, wycieczki krajowe i zagraniczne.

W szkole panuje atmosfera przyjazna uczniowi.