SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
JAKO SPOSÓB NA STYMULACJĘ ROZWOJU ZMYSŁÓW

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami smaku, wzroku, słuchu, zapachu, dotyku oraz relaksacja i wyciszenie.
Podejmując pracę w Sali Doświadczania Świata podejmujemy działania wpływające na wszechstronny rozwój poprzez:

a) stymulacje percepcji wzrokowej, która jest zdolnością rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz umiejętności ich interpretowania. Rozwój procesu spostrzegania przebiega od globalnego i polisensorycznego, do spostrzegania analitycznego. Dziecko na początku swojego życia poznaje świat w sposób wielozmysłowy, przypadkowy, całościowy.

Zajęcia w sali wpływają na:

- aktywizowanie zmysłu wzroku (doświadczanie bodźców wzrokowych),
- rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji wzrokowej,
- wydłużanie czasu koncentracji wzroku na bodźcach wizualnych,
- rozwijanie kierunkowości spostrzegania (zdolności poruszania oczami we wszystkich kierunkach i podążania wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami),
- rozwijanie pamięci wzrokowej (przewidywanie kolejności następujących po sobie czynności, przedmiotów, barw),
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- kształcenie analizy i syntezy wzrokowej,
- oddziaływanie za pomocą barw na nastrój samopoczucie i aktywizację.

b) stymulacje percepcji słuchowej jako zdolności do odbioru dźwięków dzięki analizatorowi słuchowemu. Składa się on z receptora odbierającego bodźce słuchowe (ucho), przekazującego je na pobudzenia nerwowe, drogi słuchowej doprowadzającej pobudzenia nerwowe do mózgu, korowej części analizatora (miejsce dokonania analizy i syntezy bodźców słuchowych) oraz nerwów odśrodkowych przekazujących impulsy do mózgu. Warunkiem prawidłowego rozwoju spostrzeżeń słuchowych jest anatomicznie nieuszkodzony i funkcjonalnie sprawny analizator słuchowy (odpowiedzialny za słuch fizyczny), z kolei prawidłowa identyfikacja dochodzących do mózgu bodźców słuchowych jest warunkiem rozwoju mowy.

Zajęcia w sali wpływają na:

- aktywizowanie zmysłu słuchu,
- poszerzanie zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej,
- usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych,
- zmniejszanie lęku przed dźwiękami nieznanymi,
- reagowanie na różne sygnały (szukanie źródła dźwięku),
- rozwijanie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i dźwięków mowy (dźwięki różnych przedmiotów, instrumentów, dźwięki natury, głos ludzki),
- doświadczanie znaczenia pojęć: cicho-głośno, dźwięki wysokie-niskie, szybkie-wolne,przerywane-ciągłe,
- rozwijanie pamięci, analizy i syntezy słuchowej,
- rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej i słuchowo – wzrokowej,
- aktywizowanie uczniów do wytwarzania dźwięków przy pomocy różnych przedmiotów, instrumentów, aparatu głosowego,
- oddziaływanie na samopoczucie i nastrój.

c) stymulacje percepcji dotykowej, która jest zdolnością odczuwania działania bodźców mechanicznych na skórę i niektóre błony śluzowe. Najgęściej receptory dotyku rozmieszczone są na opuszkach palców, skórze warg i na koniuszku języka. Już w okresie życia płodowego dziecko podatne jest na doznania dotykowe powstałe na skutek zetknięcia się ze ścianami pęcherza płodowego, części własnego ciała, dotykania przez wody płodowe. Całe ciało człowieka pokryte jest zakończeniem nerwów czułych na dotyk. Są one źródłem poznania i zdobycia poczucia bezpieczeństwa. Warunkują zaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych przed narodzeniem i w całym późniejszym życiu.

Zajęcia w Sali wpływają na:

- zachęcanie ucznia do badania przedmiotów o różnej fakturze (aktywizacja zmysłu dotyku),
- nabywanie różnych doświadczeń dotykowych (ciepło-zimno, sucho-mokro, szorstko-gładko itp. ) i łączenie ich z różnymi przedmiotami i sytuacjami (rozwijanie pamięci dotykowej),
- wyczuwanie poszczególnych części ciała w trakcie masowanie ich różnymi materiałami.

d) stymulacje percepcji węchowej, która umożliwia odbieranie informacji o niektórych substancjach lotnych, znajdujących się w powietrzu lub w wodzie. Pobudzenie narządu węchu daje wrażenie zwane zapachem.

Zajęcia w sali wpływają na:

- aktywizowanie zmysłu węchu,
- gromadzenie doświadczeń węchowych (poznawanie różnych zapachów),
- poszukiwanie źródła zapachu,
- kojarzenie zapachu z różnymi substancjami.

e) stymulacje percepcji smakowej jako zdolność oceny przyjmowanych pokarmów na podstawie ich właściwości chemicznych. Poprzez receptory smakowe w kubkach smakowych umieszczonych w błonie śluzowej języka, podniebienia, gardła i krtani, człowiek rozróżnia cztery podstawowe smaki: słodki – czubek języka, gorzki – nasada języka, słony i kwaśny – boki języka.

Zajęcia w sali wpływają na:

- aktywizowanie zmysłu smaku,
- rozwijanie percepcji smakowej (akceptacja nowego smaku, posiłku),
- reagowanie na określony smak i nabywanie umiejętności różnicowania smaku.

f) stymulacje zmysłu równowagi gdyż potrzeba ruchu jest zjawiskiem biologicznym u człowieka. Stopniowo doskonali się podstawowe ruchy lokomocyjne oraz ruchy warunkujące wykonanie różnych czynności. Poprzez ruch poznaje dziecko siebie, drugą osobę, otoczenie, zdobywa doświadczenie i przyswaja umiejętności. Ćwiczenia motoryki dużej są integralną częścią rozwoju ruchowego dziecka. Zajęcia w sali wpływają na:

- doświadczanie ruchu i wzbogacanie aktywności,
- normalizowanie napięcia mięśniowego,
- rozwijanie orientacji w schemacie ciała,
- rozwijanie orientacji przestrzennej.

Snoezelen oddziałuje korzystnie na zaburzone funkcje poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności, umożliwia odprężenie lub stymulację. Stwarza odpowiednie warunki do chłonięcia, badania i kontrolowania szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Umożliwia poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Przez wspólną zabawę z opiekunem zwiększa poczucie zaufania i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się na inne sytuacje a w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji.
Pamiętajmy, że zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka. Dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia i poznania. Bez ich aktywności rozwój człowieka jest niemożliwy.