ROK SZKOLNY 2014/2015

***********************************************************************************

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił wyniki tegorocznego Konkursu na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna. Konkurs nosił nazwę "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach - 2015".
Z radością informujemy, że Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, zostało docenione przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi i jako jedyna placówka Powiatu Zduńskowolskiego, otrzymało dotację na realizację projektu „
Ekoludki poznają świat. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Specjalnym w Zduńskiej Woli”. Kwota dotacji wynosi 28.231,00.
W ramach realizacji Projektu, przy Przedszkolu Specjalnym, powstanie ogródek dydaktyczny, w którym przedszkolaki będą odkrywać świat otaczającej przyrody przez bezpośredni kontakt z nią. Będą poznawać faunę i florę w najbliższym otoczeniu, obserwować zjawiska zachodzące w przyrodzie o każdej porze roku, będą prowadzić obserwacje, proste doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, by płynące z nich wnioski i zebrane doświadczenia stosować potem w swoim życiu codziennym. Wszystkiemu służyć będzie bogate wyposażenie ogródka, zawierające m.in. nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie Ogródka, przez wyspecjalizowanych nauczycieli terenowej edukacji ekologicznej
i przyrodniczej.

***********************************************************************************

W dniu 13 kwietnia nasi uczniowie  wzięli udział w  Powiatowym Konkursie Pomocy Przedmedycznej Szkół Podstawowych pt. „Ratuj – to ważne”, który odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zduńskiej Woli. W konkursie udział wzięli uczniowie z 10 szkół podstawowych z terenu powiatu zduńskowolskiego między innymi z Janiszewic, Szadku, Czech. Konkurs, składał się z części  teoretycznej i części praktycznej.
W pierwszej - każda  drużyna  w określonym czasie rozwiązywała test składający się z 18 zamkniętych pytań. Część druga miała charakter praktyczny - kapitan drużyny losował  scenkę, a zadaniem zawodników było podjęcie właściwych działań ratowniczych.
Naszą szkołę reprezentowali : Natalia Pichlak, Alicja  Szczawińska, Jakub Szczawiński i Bartłomiej Kępniak, uczniowie klasy IV-VI. Drużynę przygotowywali  do udziału w konkursie mgr Patryk Sokal i mgr Ilona Rychlik, która wspierała i sprawowała opiekę nad nią w czasie konkursu. Każdy z uczestników otrzymał medal, koszulkę, a drużynowo otrzymaliśmy dyplom oraz Nagrodę Specjalną. Zespołowo I miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Szadku.

***********************************************************************************

W dniu dzisiejszym (4.03.2015.) w naszej szkole odbyła się X Okręgowa Olimpiada Matematyczno - Geograficzna, którą przygotowały i prowadziły nauczycielki naszej szkoły p.Grażyna Widera, która była odpowiedzialna za część matematyczną i p. Aleksandra Szymczak odpowiedzialna za część geograficzną.
W olimpiadzie brały udział trzyosobowe zespoły z klas gimnazjalnych i zawodowych.
O godzinie 10 rozpoczęło się spotkanie zespołów z różnych szkół specjalnych. Uczniowie rozwiązywali zadania z matematyki na przemian z pytaniami z geografii. Pytania były zróżnicowane pod względem trudności, ale autorki zadbały tez o to żeby były ciekawe. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki geograficzne, układali domino matematyczne, szukali na współrzędnych statków, w labiryncie układali figury geometryczne i odbywali wycieczki geograficzne po Europie.
X Okręgowa Olimpiada Matematyczno Geograficzna zakończyła się sukcesem wszystkich. Zarówno uczniowie jak i ich opiekunki wyjechali zadowoleni ze spotkania i wyrazili chęć uczestnictwa w następnej olimpiadzie.
Uczniowie naszej szkoły zajęli 2 miejsce.

***********************************************************************************

W dniu 16.12.2014r. do naszej szkoły przybyli RYMcerze czyli Bęsiu (Łukasz Bęś) & DJ Jonas ( Jonatan Blank) z projektem „NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA”
RAP­ERZY prowadzili spotka­nie z ucz­ni­ami i zachę­cali, aby „Nie Zmar­nowali Swo­jego Życia”! Byli już od października w ponad 70 szkołach, dotarli do ponad 70 000 uczniów. Dzisiaj byli u nas.
..”Współczesna młodzież jest pogu­biona, a bez właś­ci­wych auto­ry­tetów i zasad moral­nych — może zmarnować swoje życie.
Pod wpły­wem nieod­powied­niego towarzystwa młodzież coraz częś­ciej i śmielej sięga po uży­wki takie jak papierosy, alko­hol, narko­tyki, „dopalacze”, chcąc zaim­ponować rówieśnikom…”
Dostrze­ga­jąc te prob­lemy, z inic­jatywy Apos­tol­skiego Ruchu Wiary, Bęsia i Dj Yonasa, pow­stał wyjątkowy pro­jekt pro­fi­lak­ty­czny. Jest on oparty na doświad­czeni­ach walki z nałogami prowadzą­cych połąc­zony z kon­certem z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi.

Kim są?

Bęsiu i Dj Yonas, rap­erzy tworzący zespół RYM­cerze komu­nikują się z młodzieżą bez zadę­cia i patosu, „ich językiem”.
Celem pro­jektu jest pro­fi­lak­tyka uza­leżnień, uświadomie­nie zagrożeń związanych z uży­wkami, zmi­ana postawy u młodzieży, zachęce­nie do rozwi­jania zain­tere­sowań, przed­staw­ie­nie wartości chrześ­ci­jańs­kich.

Co obejmowało spotkanie?

- skuteczną pro­fi­lak­tykę przez his­to­rie włas­nych zma­gań z uza­leżnieni­ami pod hasłem „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”
- dynam­iczne, akty­wne, uświadami­a­jące spotkanie w formie mini-wykładów i hip-hopowej muzyki
- inter­akcje z młodzieżą – konkurs freestyle
- wspar­cie Grona Ped­a­gog­icznego
- pro­mocja muzyki z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi
- pro­mocja uni­w­er­sal­nych wartości w życiu

***********************************************************************************

„DAR WIELKIEGO SERCA”

W dniu 8 grudnia 2014 r. już po raz kolejny w Zespole Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli została zorganizowana akcja „Dar wielkiego serca” mająca na celu zbiórkę darów (prezentów świątecznych) wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły dla dzieci z SOSW w Łasku.
Przeprowadzenie akcji było owocem współpracy Zespołu szkół Specjalnych z Kadrą Hufca Pracy w Zduńskiej Woli. Miesiąc przed rozpoczęciem akcji został opracowany regulamin akcji, który został rozpowszechniony wśród całej społeczności szkolnej oraz na dekoracji propagującej akcję. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z nauczycielami odpowiedzialnymi za zorganizowanie akcji przygotowywali także serca z papieru, które podczas akcji otrzymywali darczyńcy, a podpisane imieniem darczyńcy serca zawieszali na wielkim styropianowym czerwonym sercu, które przez cały czas trwania akcji umieszczone było w holu szkoły.
W dniu akcji do szkoły przybył Mikołaj, który wraz z uczniami w przebraniach śnieżynek i mikołajów przy akompaniamencie muzycznym śpiewali piosenki. Uczniowie, nauczyciele i rodzice obdarowywali wcześniej przygotowanymi prezentami, śpiewali wspólnie piosenki i robili pamiątkowe zdjęcia. Mikołaj obdarowywał wszystkich darczyńców słodyczami które otrzymaliśmy od właścicielki sklepu Bombonierka w Zduńskiej Woli, a śnieżynki wręczały papierowe serca, które podpisane imieniem darczyńców umieszczano na styropianowym sercu w holu szkoły.
W dniu 12.12.2012 r. ofiarowane dary zostały uroczyście przekazane przez uczniów, i nauczycieli ZSS w Zduńskiej Woli oraz pracowników Hufca Pracy potrzebującym dzieciom z SOSW w Łasku.
Za dobre serce i pamięć o najbardziej potrzebujących Zespół Szkół im. M. Grzegorzewskiej i Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli otrzymali gorące podziękowania od Dyrektora i dzieci SOSW w Łasku


***********************************************************************************

We wrześniu 2014 roku Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej ze Zduńskiej Woli przystąpił do IV edycji Wojewódzkiego Konkursu „EkoBelfry” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
14 listopada 2014 roku ogłoszono oficjalnie wyniki Konkursu. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał nagrody dla najlepszych „EkoSzkół” i „EkoBelfrów” województwa łódzkiego. Z radością informujemy, że Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli został już po raz trzeci doceniony i nagrodzony przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi za swą działalność w obszarze edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. W tegorocznej edycji Konkursu „EkoBelfry”, w kategorii „EkoSzkoła” zduńskowolski Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zajął I miejsce.

***********************************************************************************

AKADEMIA Z OKAZJI 11 LISTOPADA,
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI


***********************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z AKCJI „PRZYTUL ZWIERZAKA”
ORAZ Z WARSZTATÓW EDUKACYJNO – PRZYRODNICZYCH
W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W CZARTKACH

Już czwarty raz, w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, działający tam uczniowski Klub Młodego Ekologa pod kierunkiem nauczycielek edukacji ekologicznej, Pań Marty Pałuszyńskiej i Anety Piontek, zorganizował akcję „Przytul zwierzaka” z okazji Międzynarodowego Miesiąca Ochrony Zwierząt. Społeczność szkolna, we wrześniu i październiku, gromadziła karmę, zabawki, koce, ręczniki, posłania i wszystkie inne artykuły służące do pielęgnacji zwierząt. Do swojej akcji Zespół Szkół zaprosił wszystkie placówki należące do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych, której przewodniczy. Społeczności szkolne i przedszkolne tych placówek bardzo chętnie włączyły się do akcji. W efekcie uzbierano dużą ilość artykułów dla zwierząt.
29 października 2014r. uczniowie Klubu Młodego Ekologa Zespołu Szkół, wraz z dziećmi i uczniami Publicznego Przedszkola Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2, opiekunkami, w imieniu wszystkich placówek zduńskowolskiej Sieci Ekologicznej, pojechali do Schroniska dla Zwierząt w Czartkach, z którym Zespół Szkół współpracuje w zakresie edukacji ekologiczno – przyrodniczej. Dzieci i młodzież przekazały zebrane artykuły dla zwierząt, za co „gospodarze” serdecznie podziękowali w imieniu swoich „podopiecznych”. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach edukacyjno - przyrodniczych. Oprócz wiedzy o przyczynie i celu powstania oraz działalności Schroniska, o najczęściej smutnych losach jego mieszkańców, skrzywdzonych przez człowieka,o codziennej pracy opiekunów zwierząt, weterynarzy, którą pracownicy Schroniska przekazali uczniom, mięli oni również okazję praktycznie poznać niektóre codzienne czynności wykonywane przez opiekunów zwierząt. Dzieci i młodzież towarzyszyły w sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt, umieszczały przywiezione przez siebie dla nich posłania, karmiły i poiły zwierzęta, bawiły się z nimi, wyprowadzały je na spacer. Towarzyszyły Pani Weterynarz w przeprowadzaniu rutynowych badańi czynności profilaktycznych, jakim zwierzę poddane jest w momencie przyjmowania go do Schroniska. Obserwowały gabinet lekarza weterynarii, aptekę, izolatkę, szpital dla zwierząti z ciekawością słuchały o wszystkim, co się w nich dzieje każdego dnia. Z zainteresowaniem słuchały o procedurach prawnych związanych z adopcją zwierząt. Na zakończenie warsztatów, dzięki gościnności „gospodarzy”, wszyscy uczestnicy warsztatów posilili się kiełbaską samodzielnie upieczoną nad ogniskiem.
Dzieci i młodzież były zafascynowane tym, co zobaczyły i usłyszały oraz tym, co sama mogły wykonać. Choć żal było uczniom odjeżdżać z Czartków, to wrócili do Szkoły bardzo zadowoleni, pełni nowej wiedzy i przeżyć. Była to dla nich niezwykle ciekawa i cenna lekcja przyrody i ekologii, w której wiedzę i umiejętności zdobywali przez doświadczenie i osobisty kontakt ze zwierzętami. Była to też lekcja wychowawcza – lekcja wrażliwości, uczuć, refleksji. Nikt nie był, bowiem obojętny na widok okaleczonego przez człowieka psa czy kota, zwierzęcia porzuconego przez właściciela i przywiązanego do drzewa w lesie, bitego, głodzonego... Takie właśnie zwierzęta są podopiecznymi Schroniska
w Czartkach i do takich zwierząt, od czterech lat, kierujemy akcję „Przytul zwierzaka”.

 

***********************************************************************************

ŚWIĘTO DRZEWA 2014
"DRZEWO WOLNOŚCI"

Jak co roku, w naszej szkole hucznie obchodziliśmy Święto Drzewa. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Drzewo wolności”. Oprócz naszej społeczności szkolnej, w uroczystości udział wzięły zaprzyjaźnione placówki z Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli i Łodzi.
Pan leśnik, Sylwester Lisek, przeprowadził warsztaty ekologiczne w których przypomniał nam jak zachowywać się i na co zwracać uwagę przebywając w lesie. Uczestnicy bardzo chętnie włączali się w konkursy i zabawy przeprowadzone przez Panie prowadzące. Przedszkolaki zaprezentowały hymn ekologiczny i inne utwory.
W trakcie uroczystości wyłoniono zwycięzców konkursu plastycznego pt. „Drzewo wolności”, oraz konkursu kulinarnego „Najsmaczniejsza potrawa ekologiczna” po rozstrzygnięciu którego nastąpiła degustacja wykonanych potraw.
Na zakończenie posadziliśmy sadzonki drzew i krzewów wokół naszej szkoły, oraz wypuściliśmy gołębie które jak wiemy są symbolem pokoju i wolności.


WSZYSTKIE ZDJĘCIA TUTAJ!!!

WYNIKI KONKURSÓW

Konkurs kulinarny "Zdrowa, ekologiczna potrawa"

1. Grupa 0 e au Igor, Szymek, Jaś, wychowawca Milena Szymczak - Soćko, pomoc nauczyciela Sławomira Marczak

2. Tęczowe Przedszkole, Publiczne Przedszkole nr 2 w Zduńskiej Woli, Grupa "Wesołe skrzaty", nauczycielki: Urszula Socka, Alicja Woźniak

3. klasa II c au Marcin, Łukasz, Kuba, wychowawca Sylwia Stępień, pomoc nauczyciela Renata Witaszewska

Konkurs plastyczny "Drzewo wolności"

1. Przedszkole Miejskie nr 208 z Łodzi gr. IV i V

2. I zu wychowawca Monika Frądczak

3 Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach, Gminne Przedszkole w Czechach, grupa 4-latków, wychowawcy Agnieszka Ignaczak, Agnieszka Besser - Krysiak, Małgorzata Mewald

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!

red. i foto Katarzyna Stefaniak

***********************************************************************************

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014

Dziś, 13.10.2014r., odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były wzruszające występy dzieci zarówno z klas I-III szkoły podstawowej jak i młodzieży z gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy. Nie zabrakło też uśmiechu, podczas pokazu mody skierowanego do nauczycieli pracujących w naszej placówce. Życzenia nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi w imieniu Pani Dyrektor Renaty Kosińskiej- Graf składał pan Arkadiusz Rosik – wicedyrektor szkoły, który wręczył również nauczycielom i pozostałym pracownikom przyznane przez Panią Dyrektor „Nagrody Dyrektora Szkoły”, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Uczniowie przekazują również serdeczne życzenia dla Pani Dyrektor i pani pedagog, psycholog, i pozostałym paniom, które w tej chwili przebywają na XV Międzynarodowym Kongresie Montessori w mieście Lund w Szwecji. Serdecznie pozdrawiamy.
Podziękowania dla pani Ani Kowalskiej, Sylwii Kochelskiej i pana Andrzeja Sójki za przygotowanie akademii.

***********************************************************************************

W dniu 30.09.21014 odbyła się dyskoteka z okazji DNIA CHŁOPAKA. Dyskoteka zorganizowana przez samorząd uczniowski. Wszyscy uczniowie się świetnie bawili, była super atmosfera. Nad sprzętem czuwali Jarek, Dawid i Rafał, a nad bezpieczeństwem podczas zabawy opiekunowie p.Kasia Rychlik, p.Renata Badziak, p.Iga Kabalska.

red. i foto Katarzyna Stefaniak

***********************************************************************************

Sprawozdanie z udziału Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
w Programie „Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej przystąpił do ogólnopolskiego Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. Jest to program edukacji aktywności ekologicznej realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska od 12 lat, w który włączyło się ponad 1000 szkół z całej Polski. Od 6 lat należy on do międzynarodowej sieci Eco-Schools – przyznającej najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla szkół na całym świecie – certyfikat Zielonej Flagi. „Szkoły dla Ekorozwoju” to rozbudowana sieć partnerów począwszy od szkół, instytucji publicznych, po lokalne organizacje i przedstawicieli biznesu. Nad jakością realizacji Programu w Polsce, oraz oceną szkolnych aplikacji o certyfikaty, czuwa Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”, w skład, której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska czy firm i NGO zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rozwoju. Nad realizacją założeń i wymagań Programu w Zespole Szkół czuwają koordynatorki „Szkoły dla Ekorozwoju” Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek, które kierując szkolnym Klubem Młodego Ekologa, realizują szereg zadań w obszarze edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, podejmują działania w zakresie promowania postaw proekologicznych wśród uczniów i działań na rzecz ochrony środowiska.
13 września 2013r. Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” zadecydowała o przyznaniu 49 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, wśród których znalazł się Zespół Szkół. O Certyfikat ubiegało się wówczas wiele Przedszkoli i Szkół z całego kraju! Zespół Szkół stał się tym samym placówką centralną aktywności ekologicznej w swoim środowisku lokalnym.
W efekcie, w styczniu 2014 roku, oficjalnie utworzył i przewodniczy zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i powiatów do niego przyległych, którą patronatem objął Starosta Powiatu Zduńska Wola – Pan Wojciech Rychlik. Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że 17 września 2014r. Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” zadecydowała ponownie o przyznaniu Zespołowi Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli certyfikatu, świadczącego o spełnieniu na najwyższym poziomie wymagań założonych w Programie „Szkoły dla Ekorozwoju” w obszarze działalności edukacyjno – ekologicznej. Zespół Szkół otrzymał MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT „ZIELONA FLAGA”, a aplikacja Szkoły o certyfikat została jedną z trzech najwyżej ocenionych w województwie łódzkim.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu „Szkół dla Ekorozwoju”, który odbył się 29 września 2014r. w Krakowie. Był to czas na wymianę najnowszych doświadczeń, wzajemnej inspiracji i celebrowania sukcesów uwieńczonych krajowym certyfikatem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i międzynarodowej Zielonej Flagi. Zespół Szkół podczas Zjazdu reprezentowała Dyrektor Renata Kosińska – Graf, która osobiście odebrała, z rąk Prezesa Fundacji Pana Rafała Serafina, Certyfikat oraz Zieloną Flagę. Pisemne podziękowania od Fundacji otrzymały również koordynatorki Programu w Zespole Szkół - Nauczycielki Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek.
Miło poinformować również, iż trzy przedszkola, należące do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, której Zespół Szkół przewodniczy, w tym roku po raz pierwszy zostały nagrodzone przez Kapitułę „Szkół dla Ekorozwoju” i otrzymały krajowe Certyfikaty Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Są to przedszkola: Publiczne Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole”, Publiczne Przedszkole nr 3 oraz Publiczne Przedszkole nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”. Placówki te, należąc do Sieci, której przewodniczy Zespół Szkół, czerpały z wiedzy i doświadczeń Szkoły w obszarze edukacji ekologicznej, współpracowały przy organizacji wielu działań podejmowanych przez Szkołę, uczestniczyły w nich. Tym bardziej cieszymy się z sukcesu zaprzyjaźnionych placówek, bo jest to pośrednio i sukces Zespołu Szkół.


******************************************************************************

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Po wakacyjnej przerwie i rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Na uroczystej akademii z tej okazji przywitała nas Pani Dyrektor Renata Kosińska Graf. Dobrze było znów wejść do swojej klasy, spotkać kolegów i porozmawiać o minionych wakacjach. Mamy nadzieję, że ten nowy rok szkolny przyniesie wszystkim uczniom i nauczycielom wiele radości, a w zeszytach i dziennikach będą pojawiały się same piątki i szóstki.
Życzymy wszystkim samych sukcesów w nowym roku szkolnym i niezapomnianych chwil spędzonych w szkolnych murach.