"Pełnoprawni w życiu dorosłym"

 

Projekt jest realizowany w Gimnazjum Nr 6 przy Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli w okresie od 01.09.2009r. do 12.06.2010r. i skierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum.

Cel projektu: Wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego a także bycia aktywnym obywatelem Rzeczypospolitej i UE, podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia uczniów gmin w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Kształtowanie kompetencji kluczowych takich jak planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, nabycie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w codziennym życiu, efektywne współdziałanie w zespole, rozwiązywanie w twórczy i skuteczny sposób problemów, korzystanie Z dostępnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienie umiejętności komunikacji w języku obcym języku angielskim – w zakresie komunikacji codziennej a także wyrobienie i utrwalenie nawyku bezpiecznego i aktywnego stylu życia oraz wprowadzenie uczniów w świat szeroko pojętej i rozumianej kultury. W ramach projektu odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z Języka polskiego, Języka angielskiego, matematyki, geografii, historii, biologii, chemii oraz informatyki. Poza tym młodzież ma przyjemność brać udział w zajęciach wspomagających proces edukacji, spotkania i warsztaty między innymi z policjantem, strażakiem, lekarzem i pielęgniarka, dietetykiem.  Wyjazdy na baseny geotermalne do Uniejowa połączone z nauką pływania, do teatru, na wystawę interaktywną, dwudniowa wycieczka do Nadwarciańskiego Grodu w Załęczu Małym. Uczestnicy objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną. W ramach podsumowania projektu zorganizowany zostanie festyn rekreacyjno-sportowy na którym zostaną zorganizowane spotkania podsumowujące projekt.

"UMYSŁ DZIECKA - LAS, KTÓREGO WIERZCHOŁKI LEKKO SIĘ PORUSZAJĄ,

GAŁĘZIE SPLATAJĄ, LIŚCIE DRŻĄC DOTYKAJĄ."

(J. Korczak)